Samen in beweging naar beter

Weer grip krijgen op uw eigen leven

Privacyverklaring

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn, gevestigd aan Carry van Bruggenstraat 22, 7321 JL Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.netwerkchronischepijn.nl
Carry van Bruggenstraat 22
7321 JL Apeldoorn

Rachid Mali is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn. Hij is te bereiken via rsmali@landelijknetwerkchronischepijn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting@landelijknetwerkchronischepijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn) tussen zit. Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Nieuwsbrief programma, softwareprogramma ten behoeve van de verzending
  van de periodieke nieuwsbrief van het Netwerk Chronische Pijn.
 • Extranet omgeving, noodzakelijk i.v.m. automatische generatie van gegevens (na toestemming) van netwerkleden/coördinatoren t.b.v. zoekmogelijkheid naar aangesloten therapeuten
 • Boekhoudprogramma, noodzakelijk i.v.m. facturering naar Netwerkleden
 • Contactformulier, mogelijkheid voor bezoekers van de website om een vraag te stellen en/of contact te zoeken met een therapeut. Deze gegevens worden niet bewaard.
 • Aanmeldformulier nieuwsbrief, mogelijkheid voor professionals om zich aan te melden voor ontvangst van de periodieke nieuwsbrief. Deze gegevens worden wel bewaard en verzonden naar het nieuwsbriefprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens aanmelden patiënten: 1 week, om een oefentherapeut in uw buurt voor u te kunnen benaderen.
 • Gegevens oefentherapeuten zakelijk: zolang deze aangesloten is bij het netwerk worden deze gegevens zichtbaar gemaakt op de website en de mailadressen gebruikt om inhoudelijke en organisatorische informatie te delen.
 • Gegevens van netwerkleden die opzeggen worden per 1 januari van het volgende kalenderjaar verwijderd.
 • Gegevens van externen die zich opgegeven hebben voor onze nieuwsbrief worden gebruikt zolang de externe aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn verstrekt de gegevens uitsluitend aan aangesloten oefentherapeuten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichting@landelijknetwerkchronischepijn.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 • We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via rsmali@landelijknetwerkchronischepijn.nl.

Apeldoorn, 23 mei 2018